Beleidsontwikkeling

Monumenten en het ruimtelijke cultuurhistorisch erfgoed vormen de basis voor ruimtelijke beleving, identiteit en diversiteit van de gebouwde omgeving en het landschap. Erfgoed maakt dat mensen zich thuis voelen in hun omgeving, maar geeft ook vaak een belangrijke (economische) impuls aan het woon- en vestigingsklimaat, toerisme etc. Het ruimtelijke erfgoed vormt daarom een belangrijk onderdeel van het gemeentelijke beleid.

Eveneens is de ruimtelijke erfgoedzorg volop in beweging. Onder de titel 'Modernisering Monumentenzorg' (MoMo) vindt een ingrijpende herziening van het huidige bestel plaats. Deze ontwikkelingen maken een herbezinning van het erfgoedbeleid noodzakelijk.

Buro4 brengt de relevante (landelijke) ontwikkelingen in beeld, analyseert de unieke kwaliteiten, kansen en potenties van de gemeente en zet deze om in integraal beleid. De beleidsnota moet op integrale, heldere en inzichtelijke wijze antwoord geven op de erfgoedvraagstukken die op gemeentelijk niveau spelen. Daarbij wordt vooral rekening gehouden met de unieke cultuurhistorische kwaliteiten en het ambitieniveau van de gemeente.
Er worden samen met de gemeente realistische doelstellingen geformuleerd. Tevens geeft het erfgoedbeleid antwoord op de vraag welke middelen (instrumenten, mensuren en eventueel benodigde financiële middelen) op welk moment worden ingezet om de gewenste doelstellingen te bereiken.

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.